Favorite book of the week! September!

септември 30, 2017

Hello, Beautiful!Again I return with my favorite rubric and my passion for reading.Honestly, after my success from the previous month, I somehow could not find a book to get my attention.However, this book we are going to talk about is something new and fresh, and it is definitely worth it to stay and read the next lines.

Любима книга на седмицата!Месец Септември!

септември 30, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Отново се завръщам с любимата ми рубрика и моята страст към четенето.
Честно казано след успеха ми от предишният месец,този някак не можах да намеря книга,която да прикове вниманието ми.
Въпреки това тази книга,за която ще си говорим е нещо ново и свежо,и определено си заслужава да останете и да прочетете следващите редове.

Spray or foot cream! What works?

септември 20, 2017

Hello, Beautiful!
 Summer is one of my favorite seasons, and not just because of hot nights and cold cocktails.
 I like it all this season.It's almost everything.
 There are also things that are sometimes annoying, such as foot care.
 Do not get me wrong.I love to take care of myself, but this season is a must to pay our daily attention to our feet.And honestly, this can be a pretty unpleasant obligation.

Ревю

Спрей или крем за крака!Кое работи?

септември 20, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Лятото е един от любимите ми сезони,и не само заради горещите нощи и студените коктейли.
Всичко в този сезон ми харесва.
Е почти всичко.
Има и неща,които понякога са досадни,като например грижата за краката.
Не ме разбирайте погрешно.
Обичам да се грижа за себе си,но през този сезон е задължително да обръщаме ежедневно внимание на нашите крака.
А да си признаем честно,това може да се окаже доста неприятно задължение.

Favorite book of the week!September!

септември 16, 2017

Hello, Beautiful! 
Lately I do not have much time to read, despite all my choices I have chosen some interesting books that I can not wait to talk about.

Любима книга на седмицата!Месец Септември!

септември 16, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Напоследък не ми остава много време да чета,въпреки всичко си избрах няколко интересни книги,за които нямам търпение да си поговорим.

One of the favorite products!

септември 12, 2017

Hello, Beautiful!
 I did not wear a lot of makeup during the summer, as I hate the idea of ​​my face being polished constantly as usual.
That's why autumn is the perfect season to change.

Favorite book of the week!

септември 08, 2017

Hello, Beautiful!
 To confess honestly, I did not have much time to read this week.And if it were not the last two books in the Jennifer Armentraut series, I could hardly start reading any other book

Книги

Любима книга на седмицата!

септември 08, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Да си призная честно не ми оставаше много време за четене тази седмица.
И ако не бяха последните две книги от поредицата Лукс от Дженифър Арментраут едва ли щях да мога да започна да чета някоя друга книга.

Let's escape outside Sofia in one day!

септември 06, 2017

Hello, Beautiful!
 I do not know about you, but I adore to travel.Every trip makes me rethink my life and prioritize myself.It gives me the strength to move forward and makes me dream of the next destination.Today's position will be dedicated to this passion.I suppose many of you are too busy with your work and a bunch of other commitments and they do not have the physical opportunity to travel somewhere, be it for the weekend.I'm no exception to the rule, but that does not stop me from dreaming and looking for new opportunities for a little escape.

туризъм

Да избягаме извън София за един ден!

септември 06, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Не знам за Вас,но аз обожавам да пътувам.
Всяко едно пътешествие ме кара да преосмисля живота си и да подредя приоритети те си.
Дава ми сили да продължа напред и ме кара да мечтая за следващата дестинация.
Днешния пост ще бъде посветен именно на тази моя страст.
Предполагам,че много от вас са прекалено заети със своята работа и с куп други ангажименти и не им остава физическата възможност да пътуват някъде,било то и за уикенда.
Аз не съм изключение от правилото,но това не ме спира да мечтая и да търся нови възможности за едно малко бягство.

Review of read through August!

септември 02, 2017

Hello, Beautiful! 
Month August passed so imperceptibly.It was like a moment.I feel a little sad, thinking, but at the same time excited as there are many new things I can not wait to see.August month turned out to be quite productive from reading books.I have come across really different and exciting books that have made me love reading again, not that it has not been so ...I just could not find the right book.How typical of me.

Равносметка на прочетеното през месец Август!

септември 02, 2017

Здравейте,Прекрасни!
Месец Август мина толкова неусетно.
Сякаш беше един миг.
Чувствам се малко тъжна,като се замисля,но в същото време и развълнувана,тъй като предстоят много нови неща,които нямам търпение да ми се случат..
Август месец се оказа доста продуктивен от към книги за четене.
Попаднах на наистина много различни и вълнуващи книги,които ме накараха отново да заобичам четенето,не че досега не е било така...
Просто все не намирах подходящата книга.
Колко типично за мен.